czerwony telefon

Konsultacja telefoniczna z płatnością on-line

Przykro mi ale w tej chwili konsultacja telefoniczna jest niemożlwia.

Zapraszam niebawem.

Jak działa usługa konsultacji telefonicznej z płatnością on-line?

Regulamin serwisu internetowego www.amina.pl

I. Definicje

Usługodawca - firma Amina 888 Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce - 00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 8/1 będąca wyłącznym właścicielem witryny www.amina.pl.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu https://www.amina.pl.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o wykonanie usługi Konsultacji telefonicznej z płatnością on-line.

Witryna / Serwis internetowy - strona internetowa https://www.amina.pl będąca platformą pośredniczącą w zakresie zawierania umów sprzedaży usługi Konsultacji z płatnością on-line pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą.

Zgłoszenie - wyrażenie przez Użytkownika chęci do skorzystania z Usługi konsultacji telefonicznej on-linie będące umową sprzedaży usługi konsultacji telefonicznej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem sieci internet.

Usługa konsultacji telefonicznej z płatnością on-line - usługa konsultacji telefonicznej wykonywana przez Usługodawcę, na jego koszt, na podstawie Zgłoszenia Użytkownika.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy https://www.amina.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik, poprzez korzystanie z Usługi dostępnej na stronie internetowej, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu internetowego do złożenie zamówienia na usługę elektronicznej Konsultacji telefonicznej z płatnością on-line.

Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Użytkownika w Serwisie internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Dostępność usługi w danej chwili uzależniona jest od możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę.

IV. Zamówienie usługi Konsultacji telefonicznej z płatnością on-line

Zamówienie usługi Konsultacji telefonicznej z płatnością on-line następuje po przez Zgłoszenie składające się z trzech czynności:
- wypełnienia formularza dostępnego pod adresem https://www.amina.pl/zamowienie podając adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika,
- wybrania czasu trwania konsultacji,
- dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU (dostępne formy: przelew z rachunku bankowego, karta kredytowa).

V. Realizacja usługi Konsultacji telefonicznej z płatnością on-line

Usługodawca po otrzymaniu potwierdzania zawarcia transakcji z systemu płatności elektronicznych przystąpi do realizacji usługi konsultacji telefonicznej dzwoniąc pod numer podany w Zgłoszeniu (połączenie może zostać zestawione tylko i wyłącznie z numerem telefonii stacjonarnej lub komórkowej pochodzącym z polskiej strefy numeracyjnej).

W przypadku wpłynięcia kilku zamówień na konsultację telefoniczną w tym samym czasie usługi będą wykonywane w kolejności otrzymania potwierdzenia płatności przez Usługodawcę.

Czas trwania konsultacji uzależniony jest od wybranej opcji w Zgłoszeniu.

Czas połączenia liczony jest od momentu nawiązania połączenia telefonicznego z Użytkownikiem.

Po upływie wykupionego czasu trwania konsultacji nastąpi automatyczne rozłączenie połączenia telefonicznego.

Nie odebranie połączenia od Usługodawcy (nr tel. +48 507 117 517) w czasie 30 sekund od chwili nawiązania połączenia jest traktowane jako odstąpienie Użytkownika od umowy.

VI. Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji, w związku ze świadczeniem usługi Konsultacji telefonicznej z płatnością on-line.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
b) opis problemu będący przedmiotem reklamacji,
c) datę zaistniałego zdarzenia, świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Usługodawcę.

Zapytania, uwagi oraz reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@amina.pl.

Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia Usługodawcy ewentualnych nieprawidłowości.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn przed wykonaniem usługi, składając stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://www.amina.pl/rezygnacja podając dane ze zgłoszenia.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Usługodawca dokona zwrotu płatności w terminie do 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik.

Zwrot płatności w innej formie możliwy jest na wyraźne życzenie Użytkownika po potwierdzeniu takiej możliwości przez Usługodawcę na drodze indywidualnych uzgodnień.

VIII. Pliki „Cookies”

Serwis internetowy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

IX. Dane osobowe / RODO

Przy składaniu Zgłoszenia konieczne jest by Użytkownik wyraził następujące zgody dotyczące podanych przez niego danych osobowych:
- na przetwarzanie danych osobowych (e-mail) przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182 ("PayU") w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Użytkownika o statusie realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (telefon) przez Amina 888 Sp. z o.o. w celu realizacji usługi konsultacji telefonicznej.

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika podanych w zgłoszeniu są: PayU S.A. oraz Amina 888 Sp. z o.o.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywana umowy, w tym rozpatrywanie reklamacji oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub po jej zakończeniu.

X. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu internetowego przez Usługodawcę wiążą Użytkownika pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem internetowym, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.